De geboorte als bevrijding

Sommige vormen van therapie zijn het behandelen van psychische stoornissen of afwijkend gedrag ontstegen. Ze zijn meer gericht op bevrijding van gestagneerde energie en transpersoonlijke ervaringen wat meestal niet in psychopathologische termen te beschrijven valt (DSM-V). Holotropic Ademwerk is zo'n vorm van therapie die niet onder te brengen is in deze DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).  Deze heelmakende benadering gaat dieper dan de topografie van iemands levens-geschiedenis. Holotropic-Ademwerk maakt gebruik van geboorte-herinneringen om persoonlijke grenzen te overstijgen

Willem J Overvliet

Wat is Holotropic Ademwerk?

Holotropic Ademwerk is een bijzondere en krachtige vorm van ademtherapie wat geinspireerd is op het werk van de Amerikaanse psychiater Stanislav Grof. Het uitgangspunt van deze therapie is dat we nog dagelijks geconfronteerd worden met onverwerkt materiaal uit de periode rondom onze geboorte en uit andere levensfasen. Dit onverwerkte materiaal kan het beste omschreven worden als energie-blokkades. Holotropic –sessies zijn langdurige sessies (2-3 uur) waarbij door middel van de ademhaling en ondersteund door evocatieve muziek de energie vrijuit zijn helende werk kan doen. Dit maakt herbeleving, verwerking en loskomen van deze blokkades op een diep energetisch niveau mogelijk. Wanneer dit volledig doorleefd is kunnen transpersoonlijke ervaringen ontstaan. In geval dat de weerstand tegen opkomende ervaringen te sterk is, wordt gericht lichaamswerk toegepast. Na afloop van de sessie wordt een hologram gemaakt, waarin op creatieve wijze de gevoelens en belevingen van de sessie verwerkt worden

Stanislav Groff

Holotropic Ademwerk is geinspireerd op het baanbrekende werk van Stanislav Grof. Hij heeft als psychiater ruim dertig jaar lang ervaring opgedaan met onderzoek op het fascinerende gebied van de menselijke psyche en het onderbewustzijn . Hij gebruikte daar zowel psychedelische stoffen als ‘non drug’ technieken voor. Hij werd geboren in het voormalige Tsjechoslowakije en volgde daar ook zijn wetenschappelijke opleiding, maar woont en werkt al vele jaren in de Verenigde Staten. Stanislav Grof is verbonden aan het Esalen-instituut in Big Sur, Californie. Samen met mensen zoals Ralph Metzner en Fritjof Capra stond hij aan de wieg van de Transpersoonlijke psychologie. Hij is voorzitter van de Transpersonal Association (ITA) geweest. Samen met zijn vrouw Christina Grof schreef hij vele artikelen en boeken zoals: Realms of the human unconsciousness. The human encounter with dead. Beyond the brain en Beyond death.. Voor de geinteresseerde lezer verwijs ik naar zijn boek Beyond the Brain. Daarin beschrijft hij de verschillende lagen van de met ademwerk opgeroepen ervaringen die corresponderen met de verschillende psychiatrische theorieen.

De rol van de ademhaling

Onafgemaakte geboorte-ervaringen zijn nog altijd toegankelijk. Dit maakt een hergeboorte veelal nog mogelijk. Wanneer de juiste voorwaarden hiervoor aanwezig zijn, kan dit een diep therapeutisch, bevrijdend effect hebben. De adem speelt hierin een belangrijke rol. De adem is de schakel tussen alle fundamentele menselijke ervaringen en in het bijzonder met die ervaringen die samenhangen met geboorte en bevalling. Het is de brug tussen lichamelijke en geestelijke activiteit, tussen controle en loslaten, tussen lichaam en ziel, tussen leven en dood, tussen bewustzijn en onderbewustzijn, tussen verleden en heden, tussen geven en nemen. Zoals de adem onze psychische toestand beinvloed, zo beinvloed anderzijds onze psychische toestand onze adem in grote mate. Afhankelijk van negatieve- of positieve gevoelens die we hebben, wordt onze adem of geremd of juist verdiept en versneld. Er bestaat geen systeem dat ontvankelijker reageert op de psyche dan de ademhaling
Meer lezen over de ademhaling Klik hier

Evocatieve muziek

Holotropic ademsessies worden begeleid door evocatieve muziek. Dit is muziek die specifieke gevoelens kunnen oproepen. Veelal is dit vrij onbekende muziek. Want wanneer we muziek goed kennen gaat ons verstand er onmiddellijk mee op de loop. We maken er dan meteen een eigen verhaal van. Met behulp van evocatieve muziek kan een levendige en geleidelijke opbouw worden ontwikkelt in een sessie. De muziek heeft echter geen achtergrondfunctie. Het dient juist helemaal doorleefd te worden. Dit kan iemand helpen door moeilijke fasen van de sessie heen te komen, weerstanden te overwinnen en zich over te geven aan de stroom van ervaringen. Evocatieve muziek kan specifieke aspecten oproepen en bevorderen zoals emotionele of fysieke pijn, agressie, sterke gevoelsbewegingen, uitbreiding van eigen ruimte. Maar ook oergevoelens als extase, opwinding, vervoering, enzovoort. Dit kan niet alleen psychosomatische bevrijding teweegbrengen, maar ook transpersoonlijke ervaringen.
Lees verder>>>>>>>

Gericht lichaamswerk

Een wezenlijk onderdeel van Holotropic Ademwerk is Gericht-lichaamswerk. Dit wordt zo genoemd omdat het gericht is om de specifiek aanwezige fysieke ongemakken die door het intensieve ademen worden opgeroepen op te heffen. Er wordt dus niet gewerkt vanuit een bepaalde methodiek dat voorschrijft wat er gedaan moet worden. Gericht-lichaamswerk wordt alleen toegepast wanneer de weerstand tegen de opkomende ervaring te sterk is. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld nog sterkere grimassen te maken, nog meer de nek te spannen of de vuisten te ballen. De gevoelens die hierdoor ontstaan worden met behulp van de begeleider volledig tot expressie gebracht. De begeleider kan eventueel daarbij ook enige lichaamsdruk uitoefenen. Net zo lang totdat het emotionele of psychosomatische ongemak is verdwenen. en men zich ontspannen en gemakkelijk voelt. Gericht-lichaamswerk zorgt er veelal voor dat de adem-en bewegings-ruimte groter wordt. Het is geen doel op zich, maar een middel om het ademproces te voltooien

De mandala

Het maken van een mandala is een belangrijk aspect van een holotropic –sessie. Deze wordt gemaakt na afloop van de sessie. In deze mandala-tekening kunnen de ervaringen en gevoelens van de sessie worden uitgedrukt en verwerkt. Men krijgt een op papier voorgetekende cirkel. Degene die de sessie heeft ervaren wordt gevraagd om de cirkel hoe dan ook op creatieve wijze met kleuren in te vullen op een manier die uitdrukt wat er tijdens de sessies heeft plaatsgevonden. Dit kan een abstracte combinatie van kleuren zijn , maar ook een concrete afbeelding. Aan de hand van de mandala en iemands belevingen wordt de sessie dan geevalueerd. Het verwerken en mediteren op deze mandala is een schitterende manier om onbewuste elementen van de sessie in het bewustzijn te krijgen. Het gebeurt vaak dat men na afloop van de evaluatie of zelfs nog in de dagen er na, veel meer aspecten op het spoor komt die tot dusverre onbekend waren.

Kenmerken 1e fase

Mensen beschrijven bepaalde ervaringen die ze tijdens holotropic-sessies beleven vaak nadrukkelijk als een herbeleven van hun biologische geboorte. Sommigen leggen verbanden met het fysieke geboren worden, anderen geven de voorkeur aan een meer filosofische of spirituele uitleg van hun belevingen. Kenmerken van de 1e fase worden vaak beleefd op het einde van een aantal sessies. Sommige mensen hebben dan bijvoorbeeld het gevoel dat ze heel klein zijn en een karakteristieke foetale hoofd-romp verhouding hebben. Dergelijke ervaringen kunnen gepaard gaan met een gelukzalige, oceanische bewustzijnstoestand. Meestal ontbreken hierbij concrete biologische elementen. Als deze fase geactiveerd wordt uit zich dat in een gevoel van vrede, rust, harmonie en geluk of andere positieve gevoelens. Soms is er ook sprake van het transcenderen van subject en object, een ervaring van puur zijn of een gevoel van één-zijn-met-de-wereld.

Kenmerken 2e fase

Momenten uit deze fase kunnen in sessies ervaren worden in een gevoel van opgesloten zitten, er nooit meer uit kunnen. Angst en onzekerheid kunnen de overhand krijgen zonder dat daar enige aanwijsbare reden voor is. De enige zekerheid schijnt nu gelegen te zijn in het feit dat het leven beperkt is en dat er ooit een einde aan zal komen. Dit kan psychisch beleefd worden als de zin-en nutteloosheid van het bestaan, een gewaarwording van zomaar zonder enige zin op deze wereld gezet te zijn. Dit kan een basisgevoel of een levenshouding zijn waarvan men zich in het leven van alledag nog niet eerder bewust was. Toch kunnen in het dagelijkse leven tijdens onaangename situaties eveneens herinneringen aan deze fase boven komen. Bijvoorbeeld in situaties waar men niet heelhuids of levend uit denkt te komen. Situaties zoals ernstige verkeers-ongelukken, zware operaties of levensbedreigende ziekten. Maar ook op een subtieler niveau kunnen herinneringen aan deze matrix zich uiten in psychisch lijden zoals eenzaamheid, afwijzing of het in de steek gelaten voelen

Kenmerken 3e fase

Als deze fase tijdens een sessie geactiveerd wordt kan de spanning zo'n grote vorm aannemen dat het lijkt of zij ver uitstijgt boven wat een mens kan verdragen. In deze fase schuilt een geweldige explosieve spanning met vele agressieve en destructieve elementen. Hierdoor kan iemand het gevoel krijgen alsof zijn hele lichaam boordevol zit met krachtige energiestromen. Er kunnen opeenvolgende momenten zijn waarop een grote hoeveelheid energie zich met geweld samenbalt en zich vervolgens op explosieve wijze ontlaadt. Als iemand daar doorheen gaat kan men beurtelings gevoelens van angst en agressie ervaren. Maar op een bepaald ogenblik smelten alle tegengestelde indrukken en gevoelens samen tot één groot geheel. Wanneer in deze belevenis de absolute grens is bereikt valt alle spanning weg. Op dat moment gaat het hele gebeuren over in een tomeloze en onstuimige extase. Dit is echter een totaal andere extase als de vreedzame en harmonische extase in de eerste fase

Kenmerken 4e fase

Ook deze fase heeft een realistische en een symbolische kant. Wanneer deze fase tijdens een holotropic-sessie werkzaam wordt, kan iemand zijn biologische geboorte op een tastbare manier beleven. In de herinnering kunnen soms hele specifieke details naar boven komen. Op symbolisch niveau komt deze fase overeen met de beleving van dood en hergeboorte. Met de dood wordt ‘de dood van het ego' bedoeld. Iemand ziet in een flits een aantal snel opeenvolgende beelden van momenten uit zijn leven, waarbij men een gevoel krijgt dat zijn leven op alle fronten heeft gefaald, zowel fysiek, emotioneel, als op intellectueel niveau. Nadat iemand op zijn absolute dieptepunt is aangeland kan een ‘hergeboorte' zich aandienen. Dit gaat vaak vergezeld van een overweldigend gevoel van bevrijding en verlossing. Alsof men een grote last van zich af heeft geschud. Deze plotselinge bevrijding en ontspanning zijn soms heel indrukwekkend en gaan vaak gepaard met tranen van blijdschap

Indicatie & Contra indicatie

Holotropic-Ademwerk is geschikt voor iedereen die zich daar toe aangetrokken voelt. Maar in het bijzonder voor hen die al eerder met Rebirthing en Regressie-methoden hebben kennis gemaakt Vanwege de intensiteit van Holotropic-Ademwerk is deze therapie voor sommige mensen echter niet geschikt. Ik geef hieronder enkele contra indicaties:
Hartziektes
Angina Pectoris
Zwangerschap
Recente hersenbloedingen
Epilepsie
Glaucoom
Ernstige astmatische aandoeningen
Psychose door te grote draaglast
Psychose t.g.v. alcohol of drugs
Psychose t.g.v organische afwijkingen en ziektes
Borderline
Schizofrenie
Meervoudig persoonlijkheidstoornis

Orientatiegesprek

In dit gesprek gaat het er om jouw hulpvraag en/of wens duidelijk te krijgen. Goede afstemming van jouw vraag en/of wens en mijn aanbod is daarbij belangrijk. Uiteraard is dit gesprek ook bedoeld om te kijken of het 'klikt' tussen ons en of we beiden het gevoel hebben dat ik jou iets te bieden heb. Mocht dit het geval zijn dan kunnen we besluiten of we met elkaar één of meerdere sessies aangaan. Hierna evalueren we en kijken we of het wenselijk is om een aantal vervolgsessies te doen. Ondanks dat deze ademtherapie vergeleken bij sommige andere therapieen snel werkt, heb ik in mijn twintig jaar praktijkervaring inmiddels ondervonden dat er vaak meerdere sessies nodig zijn om de pijn van het verleden te verwerken. Het blijkt vaak niet mogelijk te zijn alles tegelijk te verwerken. Je verwerkt in elke sessie een gedeelte, een laagje. Iedere sessie is steeds weer nieuw, je laat elke keer weer omhoog komen, wat omhoog komt. En ieder stukje wat omhoog komt zou je kunnen omschrijven als een onverwerkt stukje in de psyche wat rijp is om te verwerken. Zo verwerk je je verleden stukje bij beetje.

Persoonlijke begeleiding op maat

Na een orientatiegesprek vormen jouw ontwikkeling of hulpvraag het vertrekpunt van één of een aantal sessies, wat wij in dit gesprek zijn overeengekomen. Holotropic Breathwork [de methode van Grof] wordt voornamelijk in groepsverband toegepast. Groepswerk kan zeer waardevol zijn, ik heb in mijn eigen ontwikkelingsproces ook goede ervaring gehad met groepen. Holotropic Ademwerk [de methode die ik gebruik] wordt ook aangeboden in individuele sessies. Bij mij kun je ook terecht voor een professionele persoonlijke begeleiding op maat Eigenlijk ben ik altijd al een voorstander geweest van het individuele werk. Als therapeut ben je bij een individuele sessie ieder moment beschikbaar. Je kunt iemand volledig bijstaan in zijn/haar proces. Je kunt bij mij terecht voor zowel een eenmalige sessie als voor een reeks sessies. De frequentie van de sessies is afhankelijk van jouw wens en zal altijd in overleg met jou zijn. Elke sessie bestaat uit een voorgesprek, waarbij je kunt delen over wat er op dit moment in je leven gebeurt. Daarna een ontspanningsgedeelte en de holotropic-sessie die voornamelijk gericht is op het verwerken, accepteren en loslaten van onverwerkte ervaringen van vóór, tijdens en na de geboorte. Met behulp van de gemaakte mandala wordt daarna de sessie geevalueerd.

De begeleiding

Even voorstellen, mijn naam is Willem J Overvliet. (1938) Mijn dorst naar heelheid brachten mij ooit in contact met therapiegroepen en spoorde mij aan zelf therapeut te worden. Ik volgde diverse opleidingen in de transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijke therapie is een therapie waarbij ervaringen kunnen optreden, die de grenzen van de persoonlijkheid overstijgen, zoals bijvoorbeeld eenheidservaringen. Sinds 1976 ben ik actief in de therapiewereld. Gedurende die periode ben ik langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die ik Bevrijdend Ademwerk noem. Bevrijdend Ademwerk borduurt verder op de transpersoonlijke benadering en gebruikt dezelfde methoden, die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.

Praktische informatie

Het adres van mijn praktijk is: St.Bonifatiusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Dit is tevens het Postadres. Telefoon: 070-3200035. Email: willemovervliet@gmail.com
INGBank NL07INGB0005758493. In mijn Praktijk geef ik voornamelijk individuele sessies, een opleiding en voorlichting. Het telefoonnummer van de Praktijk 070-3200035.. Alle telefonisch contact loopt via dit vaste nummer. Ik ben niet mobiel bereikbaar. Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00-10.00 uur en van 18.00-19.00 uur. Deze uren zijn speciaal voor informatie en het maken van afspraken.. Je krijgt mij dan rechtstreeks aan de lijn. Als je mij op andere uren belt dan krijg je bijna altijd het antwoordapparaat. Ik ben dan meestal aan het werk in de Praktijk. In dit geval kun je je naam inspreken en tevens je telefoonnummer en welke tijd je bereikbaar bent. Meestal bel ik dezelfde dag nog terug. De Praktijk is goed te bereiken met het openbaar vervoer zowel vanuit de richting Leiden (bus 45 )als uit Den Haag (Bus 46 & 45). Ook met eigen vervoer goed bereikbaar, bovendien voldoende en gratis parkeergelegenheid
Klik hier om de locatie van mijn praktijk te bekijken

Humanistische psychologie

De basis van mijn werkwijze komt voort uit het gedachtegoed van de humanistische psychologie, ook wel de optimistische psychologie genoemd. Volgens de humanische psychologie heeft ieder mens bewust of onbewust, het verlangen om te zijn zoals hij/zij is en te leven zoals hij/zij dat graag wilt. Zij stimuleert mensen om tot een optimale emotionele ontwikkeling te komen. De humanistische psychologie gaat er vanuit dat ieder mens, in principe in staat is zijn leven vorm te geven zoals hij/zij dat zelf wilt. Iedereen heeft het in zich om creatief, levenslustig en blij door het leven te gaan. Ieder mens heeft het vermogen om gewoon zichzelf te zijn. Helaas zijn er nog al wat obstakels uit het verleden die ons verhinderen alles uit onszelf te halen wat er in zit. Wanneer we die obstakels kunnen wegnemen, zouden we oneindig veel meer mogelijkheden hebben om ons leven vorm te geven, dan het nu het geval is. Het is bekend dat we over het algemeen slechts een fractie van onze potentiele mogelijkheden benutten. De humanistische psychologie gebruikt lichaams-en ervarings gerichte methoden om die obstakels aan te pakken. Meer lezen over de Humanistische psychologie Klik Hier

Abstracte ervaringen

De verschillende ervaringen die opgeroepen worden tijdens een holotropic sessie kunnen worden ingedeeld in vier groepen.
1 Abstracte ervaringen.
2 Biografische ervaringen.
3 Perinatale ervaringen.
4 Transpersoonlijke ervaringen.
Deze indeling geldt niet alleen voor de inhoud van de ervaringen, maar ook voor de volgorde van de inhoud tijdens sessies. Abstracte ervaringen tijdens een holotropic sessie maken deel uit van het meest oppervlakkige niveau. Ze vinden over het algemeen plaats in het dagelijkse bewustzijn en geven nog niets prijs over iemands onbewuste. In dit stadia ontdekt men meestal nog geen onbekende krachten die werkzaam zijn in het gebied van het onbewuste. Veel van deze ervaringen worden veelal opgebouwd middels functionele eigenschappen van de zintuiglijke organen (zien, horen en voelen) Dergelijke ervaringen komen vaak voor in de beginstadia van een sessie. Naarmate de sessie echter vordert worden deze gewoonlijk snel vervangen door onbewust materiaal uit perioden van de verschillende levensfasen. Deze onbewuste krachten oefenen in grote mate invloed uit op de psyche
.

Biografische ervaringen

De biografie van de mens begint bij de geboorte en eindigd bij de dood. Onvoltooide ervaringen uit de verschillende levensfasen nestelden zich in het onbewuste. Deze ervaringen zijn onmiskenbaar verbonden met pijnlijke herinneringen, emotionele problemen, onopgeloste conflicten en ander onderdrukt materiaal. Niet alleen psychische trauma's kunnen de oorzaak zijn van emotionele en psychosomatische stoornissen, maar ook fysieke trauma's zoals zware operaties en levensbedreigende ziekten. Al deze onafgemaakte zaken wachten nog steeds op voltooiing. Holotropic-Ademwerk is daarbij een goed hulpmiddel.Tijdens een sessie is het mogelijk de opkomende gebeurtenissen uit het verleden niet alleen te herinneren maar ook daadwerkelijk opnieuw te beleven en te verwerken. Sterker nog, soms gaat zo'n ervaring gepaard met fysieke tekenen en reacties die er toen ook waren. Rode vlekken, overmatige transpiratie, ijzige koude en andere overtuigende aanwijzingen die teruggaan naar de periode waarop een bepaalde gebeurtenis plaatsvond.

Perinitale ervaringen

Perinatale ervaringen vinden plaats in de perioden onmiddellijk voor, tijdens en vlak na de geboorte. Steeds als Grof perinatale ervaringen waarnam bij zijn proefpersonen viel het hem op dat deze in vier groepen onderverdeeld voortkwamen. Aan de hand daarvan werkte hij een schema uit waarin hij de fasen rondom de geboorte samenvoegden met de typisch daarbij behorende emoties, gevoelens, lichamelijke kenmerken en symbolische belevenissen. Hij noemde deze vier groepen de perinatale matrix 1 t/m 4. Ze zijn gebaseerd op de vier fasen van de biologische geboorte. 1e matrix : de periode voorafgaand aan de bevalling. 2e matrix: de periode van weeen in de gesloten baarmoeder. 3e matrix: de uitdrijving. 4e matrix: de feitelijke geboorte. Verder op deze site zal ik deze matrixen nader toelichten.

Postnatale ervaringen

Na een intensieve geboorte-ervaring is het voor een kind van groot belang hoe het behandeld wordt gedurende zijn aankomst op de wereld. Een veilige rustige en warme omgeving, te zamen met een liefdevol lichamelijk contact met de moeder zal bij het kind de indruk achter laten dat het 'thuis gekomen' is. Ook borstvoeding herstelt het één zijn met het geheel dat essentieel was tijdens zijn verblijf in de baarmoeder. Maar nog al te vaak gebeurt het dat een pasgeborene wordt bedreigd door een koude klinische benadering, door het te vroeg doorknippen van de navelstreng, het kind van de moeder gescheiden houden, vroege besnijdenissen, het uitstel van voeding enz. Voor een kind dat op die manier ter wereld komt is dat geen goed begin. Zijn relatie met de wereld voelt als een relatie met een vijand. Het zal zijn leven in de volwassen wereld moeilijk kunnen accepteren. Het wil eigenlijk alleen maar weer terug naar de baarmoeder.

Transpersoonlijke ervaringen

Wanneer iemand zijn geboorte-ervaring volledig heeft doorleefd kunnen transpersoonlijke ervaringen zich in de komende sessies kenbaar maken. Transpersoonlijke ervaringen komen voort uit een diepere laag van het onbewuste. Deze laag wordt ook wel het collectieve onbewuste genoemd. Ervaringen uit dit gebied. kunnen nogal uit een lopen, toch hebben ze vaak één ding gemeen. Mensen die in contact komen met dit gebied, hebben het gevoel dat ze boven hun individuele bestaan uitstijgen en begrippen zoals tijd en ruimte achter zich hebben gelaten. Voorbeelden van verruiming van tijdsbesef zijn ; embryonale ervaringen, voorouderlijke herinneringen, vorige levens en paranormale ervaringen,. Voorbeelden van verruiming van ruimte zijn; vereenzelviging met andere mensen, dieren, kosmische ervaringen, uittredingen en telepathie. We kijken dan niet meer door de ogen van onze eigen bekrompen geest, maar door die van een vrije transcendente geest

1e Fase

De eerste fase wordt gekenmerkt door de symbiose van moeder en kind. Dit is het stadium vóór de bevalling, wanneer het kind nog in de baarmoeder verblijft. Wanneer dit een 'goede' baarmoeder is vormen moeder en kind een symbiotische eenheid. Er is in alles voorzien, er is geen enkele behoefte of wens. Dit geeft een paradijselijk gevoel. Het kind ervaart een kosmische eenheid die gepaard gaat met zeer sterke positieve gevoelens die overeenkomen met transpersoonlijke ervaringen. Er bestaat geen tijd en ruimte waardoor het kind zichzelf ervaart als puur zijn. Toch kan er ook sprake zijn van een 'slechte' baarmoeder door bijvoorbeeld een drugs of alcoholprobleem, infecties of vergiftigingen, een ernstige ziekte of chronische stress van de moeder. Maar ook een dreigende miskraam of poging tot abortus kunnen daar aan meewerken. Dergelijke gevallen kunnen niet alleen lichamelijke schade veroorzaken, maar ook van grote invloed zijn op iemands stabiliteit.

2e Fase

Deze fase staat in het teken van paniek en verwarring. Want als de eerste weeen zich aankondigen verdwijnt het paradijselijke gevoel van de eerste fase. Er vinden contracties plaats in de gesloten baarmoeder, waardoor het kind van alle kanten in het nauw wordt gedreven. Er ontstaat dus een stuwende kracht in een gesloten systeem. Het kind ervaart de baarmoeder nu als een gevangenis. De veiligheid van de 1e matrix maakt plaats voor angst. Het is echter een vage angst , het is meer een angst voor een ophanden zijnde dreiging. Deze fase gaat veelal gepaard met gevoelens van machteloosheid, geen uitweg zien, eenzaamheid , minderwaardigheid, schuld en diepe wanhoop. Het leven lijkt zinloos. Deze fase kan erg lang duren. Was er in eerste instantie sprake van een eeuwige hemel, nu van een eeuwige hel. Het kind voelt zich voor altijd verdreven uit het paradijs. Alle positieve gevoelens hebben plaatsgemaakt voor apathie, er is geen enkele neiging om in actie te komen. Het voelt zich voor altijd verdoemd en door God en alleman verlaten

3e Fase

Dit is de fase waar in de uitdrijving plaatsvindt. In dit stadium van de bevalling opent de baarmoederhals zich volledig. Door de steeds heviger wordende weeen ontstaat beweging en een voortstuwende kracht. Maar er is nu een ontsnappingsweg voor het kind. En dat verandert de houding van moeder en kind. Hoewel ze elkaar nog steeds pijn doen weten ze nu waar ze naar toe werken. Wanneer mensen een doel hebben voelen ze zich niet langer een hulpeloos slachtoffer.Weten waar je het voor doet helpt pijn te verdragen en stimuleert te vechten voor bevrijding. Deze uitdrijvingsfase heeft de kenmerken van een titanengevecht. Dit gaat vaak vergezeld van verstikkingsverschijnselen, het gelijktijdig ervaren van lust en pijn, (sadomasochisme) misselijkheid en braken, transpiratie, ijzige koude en dood-en hergeboorte- ervaringen. Een toepasselijk beeld bij deze dood-en hergeboorte-strijd is die van de Feniks die zich in zijn brandende nest stort om onmiddellijk weer te herrijzen in een nieuwe feniks. Het drukt de enorme hoeveelheid energie uit die in deze fase vrijkomt

4e Fase

Dit is de fase waarin de werkelijke geboorte plaatsvindt. Vlak voor dit stadium komen spanning en lijden tot een hoogtepunt in een gevoel van totale vernietiging. Iemand vecht om er uit te komen en komt plotseling tot het besef alles te verliezen. Er ontstaat een gevoel van een definitieve lichamelijke en psychische vernietiging, een emotionele en mentale ondergang en een in hoge mate morele afgang. Wanneer iemand op dit absolute dieptepunt is aangekomen en zijn ego-dood aanvaard, kan dit alles zomaar overgaan in beelden van wit of goudkleurig licht. De druk en benauwdheid van het geboortekanaal vallen nu weg en kunnen plaats maken voor een ongekend gevoel van lichtheid en ruimte. Angst, agressie en schuldgevoelens zijn overbodig geworden en worden nu vervangen door een diep gevoel van liefde en bevrijding. Tijdens een holotropic sessie is dit een fascinerende, onthullende en vaak ontroerende ervaring

Het geboortetrauma

Onze geboorte is een van de meest dramatische en emotionele gebeurtenissen in ons leven, die altijd onbewust in de herinnering blijft. Zolang we nog in de baarmoeder drijven is er meestal nog niets aan de hand. Maar op een dag moeten we toch door het nauwe geboortekanaal naar buiten. Het is een gevecht op leven en dood, wat gepaard gaat met intense gevoelens van angst, pijn en verstikking.We moeten een geweldige strijd voeren om ons te bevrijden. Maar die bevrijding valt heel erg tegen. Want we zijn nu gescheiden van onze moeder en er wordt vaak ook op een onzorgvuldige manier met ons omgegaan. Als je leven zo begint is dat natuurlijk een grote schokkende en levensbedreigende gebeurtenis, die extreme lichamelijke en emotionele stress veroorzaakt. Zo komen we langzaam tot het besef dat we het hemelse paradijs in de baarmoeder voorgoed hebben verlaten en dat het leven nooit meer zal zijn als dat het geweest is. Hierdoor ontstaat geleidelijk aan een fundamenteel gebrek aan vertrouwen.

Trauma

Omgeven door zalige warmte
Genietend in een veilig cocon
Hoor je gedempte geluiden
Buiten die zachte, vochtige bron
Ineens is er gestage druk
Verharden zich de weke wanden
Langzaam word je weggeleid
Van wat jou lang zo teder omspande
Een ruimte die te nauw is
Perst je lichaam pijnlijk samen
Weg is het ontspannen gevoel
Waar angst en schrik het overnamen
Aan het eind van het diffuse
Zien je gesloten ogen licht
Geluiden klinken harder
Vormen het schrille tegenwicht
Het moment van niet ademen
Is maar even, maar duurt een eeuw
Als je van je bron wordt afgesneden
Begint je leven met een schreeuw

Sylvia van Hulzen

Het onderbewuste

Met Holotropic-Ademwerk wordt gewerkt met de ademhaling. Het intensieve ademen kan toegang geven tot het onderbewuste. Dit onderbewuste wordt ook wel eens ons eigen persoonlijke geschiedkundig archief genoemd. Het is een bewaarplaats van al onze onuitgedrukte gevoelens. Met dit archief wat functioneert als een geheugen dragen we nog steeds het verleden met ons mee. Dat wat in ons archief is opgeborgen is vaak de oorzaak van al onze emotionele conflicten. Het is de neerslag van verdrongen elementaire levensprocessen.De weergave van al het onverwerkte materiaal Met het intensieve ademen wordt het archief geopend en kunnen we toegang krijgen tot depressies, angst, woede, frustratie, slapeloosheid, enzovoort. Die de basis zijn van een gebrek aan zelfvertrouwen, zelfrespect en een geringe vitaliteit. Holotropic-Ademwerk richt zich op het onderbewuste met al zijn verdrongen emotionele conflicten. Het wil ons laten zien hoe beperkt we nu zijn. Enkel en alleen omdat we in de ban zijn van het verleden dat in grote mate ons leven van dit moment beheerst.

Het collectieve onderbewuste

De eerste die onderscheid maakte tussen een persoonlijk en een collectief onbewuste was Jung. Naast de inhoud van het persoonlijke onbewuste ontdekte hij dat er ook een collectieve inhoud bestaat. Deze inhoud bevat voornamelijk mythologische beelden en motieven, maar ook uit geesten of zielen. Deze geesten of zielen kunnen zich al voor of tijdens de geboorte bij de mens voegen. Soms worden ze opgevat als zielen van voorouders of als stamgeesten. In mythen en sprookjes hechten we eenzelfde betekenis aan de gestalte van de tovenaar, de heks, het monster, de reus, de wijze, enzovoort. Deze figuren noemt Jung 'archetypen', omdat ze de volkomen universele en tijdloze, tot ideeen geworden oergestalten weergeven. Ze treden voornamelijk op in gebieden die buiten het ik-bewustzijn liggen, zoals tijdens transpersoonlijke ervaringen in holotropic-sessies

Blauwdruk 01

Veel geboorte ervaringen zijn bepalend voor fundamentele opvattingen in ons latere leven. Ik noem dit geboorte blauwdrukken. Het komt hier op neer dat we onze geboorte ervaringen nog altijd kopieren op ons hedendaagse leven. Ik geef een drietal voorbeelden die wat mij betreft wezenlijk zijn voor de mens om zichzelf beter te begrijpen. Vanwege onze benarde positie in het geboortekanaal kunnen we emotioneel niet reageren op de buitengewoon onaangename gevoelens die tijdens de uitdrijvingsfase opgeroepen worden. Hierdoor wordt dit proces niet volledig doorleeft en verwerkt. Je zou dus kunnen zeggen dat we wél lichamelijk geboren zijn , maar emotioneel nog niet. Ons emotionele deel is hierdoor nooit helemaal tot ontwikkeling gekomen. Dit blijkt vooral uit dat onaangename gevoelens nog altijd niet wáár mogen zijn

Blauwdruk 02

Niet verwerkte ervaringen tijdens onze geboorte worden opgeslagen in het onder-bewuste.Aangezien het onderbewuste voor een groot deel onze levensrichting bepaald en niet de werkelijke actuele situatie, beleven we onszelf en de omgeving alsof we ons nog steeds in de oorspronkelijke geboorte-situatie bevinden. Die ervaringen van toen hebben zo’n grote indruk op ons achter gelaten, dat we in allerlei situaties nog altijd reageren alsof ons leven voortdurend in gevaar is. We maken ons angstig over alles en nog wat. Zelfs onze angst voor de dood is gebaseerd op herinneringen aan overlevingsangsten bij onze geboorte. Onze geboorte-ervaringen functioneren psychologisch nog steeds als een blauwdruk voor hoe we ons leven van nu benaderen

Blauwdruk 03

Wanneer onbewuste pijnlijke geboorte-herinneringen in ons werkzaam zijn proberen we daar voortdurend aan te ontsnappen door te fantaseren over de toekomst.We zijn nog altijd bang voor het huidige moment.. Hierdoor leven we praktisch nooit in het hier-en-nu.. Omdat we van mening zijn dat het hier-en-nu nog altijd onaangenaam is. Daarom denken we onbewust dat het veiliger en prettiger is om te vertoeven in de toekomst. Het is gemakkelijk om hierin het verband te zien met het onafgemaakte beeld van de geboorte. Want de enige uitweg om uit de op dat moment ondragelijke situatie te komen was vooruit , met een blik op de toekomst Als die herinnering van toen in ons werkzaam is, zoeken we nog altijd naar oplossingen in de toekomst .Wanneer we echter de ervaringen rondom onze geboorte hebben verwerkt en geintegreerd bevrijdt ons dat niet alleen van emotionele trauma’s, maar neemt ook het vermogen om in het hier-en-nu te leven toe.

Onze harde schijf

Alle herinneringen aan de periode rondom onze geboorte zijn opgeslagen op de harde schijf van onze bio-computer. Ze zitten in het computergeheugen van ons onderbewuste. Als we op de angstknop van deze computer drukken komen alle belangrijke herinneringen die met angst te maken hebben weer in ons bewustzijn. Onze harde schijf bevat herinneringen van gebeurtenissen uit verschillende levensfasen die een gemeenschappelijk thema hebben Voorbeelden van thema's zijn: angst, schuldgevoel, agressie, afwijzing, wantrouwen, enz. De oudste gebeurtenis vormt de kern van de harde schijf. Deze ligt veelal in de periode rondom de geboorte. Alle latere gebeurtenissen die lijken op de oudste gebeurtenis worden aan de kern toegevoegd en versterken hiermee een bepaald gedrag. Sterker nog, iemand gaat dié omstandigheden zelf creeeren die bij dat gedrag passen en dit zelfs proberen goed te praten. Eerst wanneer alle lagen van onze harde schijf zijn doorleefd verdwijnen ze uit onze persoonlijkheidsstructuur

Verdringing

De meeste mensen kunnen zich niets meer van hun geboorte herinneren. Het is ook zo'n hectische gebeurtenis dat bijna niemand dat aan kan. Het lijkt net of er toen een knop is omgedraaid, waardoor deze pijnlijke gebeurtenis verdrongen en verdwenen is naar diepere lagen van het onbewuste. Soms komen ze hoogstens nog in iemands dromen of in een sterk afgezwakte vorm nog naar boven. De meeste mensen hebben er dan ook geen flauw idee van dat ze deze elementen nog met zich meedragen. Laat staan dat ze weten dat ze ook nog hun hedendaagse leven kunnen beinvloeden. Iets anders ligt dat bij mensen die een problematische jeugd hebben gehad. Zij hebben namelijk niet voldoende afweer kunnen opbouwen, Dit betekent dat deze mensen in bepaalde levensfasen te maken kunnen krijgen met emoties en gevoelens die gerelateerd zijn aan hun geboorte

De geschiedenis van de Psychologie

Het begon allemaal met de Freud die de vroege kinderjaren als de meest vormende periode van een mensenleven zag. Hij beschouwde het onbewuste als een soort vuilnisvat van waaruit jeugdtrauma's onophoudelijk opdoemen. Reich, een leerling van Freud kwam met het idee dat traumatische ervaringen zich in het spierstelsel nestelen. Voor Rank, ook een Freud-adept was het geboortetrauma de oorzaak van neurose. Jung en Assagioli richtten hun aandacht op het transpersoonlijk niveau, evenals de Humanistische psychologie waaruit de Transpersoonlijke psychologie is voortgekomen. Al deze denkwijzen waren tot nu toe onvolledig en beperkt. De een blijft aan de oppervlakte van de psyche, de ander ontkent of beperkt zich tot het emotionele aspect, terwijl sommige het spirituele geheel ontkennen of zich daartoe beperken. Tenslotte ontwikkelde Grof een volledig concept van de menselijke psyche waarin zowel de gebeurtenissen rondom de geboorte als oorsprong van later gedrag, als de toegang tot spiritualiteit in kaart werden gebracht

De geweldloze geboorte

Voor elk kind is de geboorte een schokkende ervaring dat onmiddellijk na de geboorte zoveel mogelijk herstelt dient te worden. Dit zegt Frédérick Leboyer, directeur van de afdeling gynaecologie van de vrouwenkliniek in Pithiviers en grondlegger van de 'geweldloze geboorte'. Hij vindt dat een baby ter wereld dient te komen in een omgeving die zoveel mogelijk beantwoord aan de veilige situatie in de baarmoeder. Een comfortabele stille ruimte met gedempt licht. De navelstreng dient niet eerder worden doorgeknipt en het medisch onderzoek niet eerder worden uitgevoerd nadat de pasgeboren een langere tijd op de buik van de moeder heeft gelegen. Daarna krijgt het een uitvoerig bad in warmwater totdat het helemaal ontspannen is. Waarna de baby gewikkeld in een katoenen stof op zijn zijde gelegd wordt in een comfortabel bedje. Zo kan het herstellen van de traumatische geboorte- ervaring. Zwangere vrouwen die dit lezen zou ik de raad willen geven een verloskundige te zoeken die bereid is de geboorte van uw kind op dezelfde manier te begeleiden als hier wordt beschreven. U en vooral uw kind hebben daar recht op.

Klik hier voor het boek van Le Boyer
Met dank aan Karunesh !!!
Bezoek hier zijn website Spiritueel ademen

Hergeboorte

Geen kind beleefd zijn geboorte bewust, daarom is het niet in staat emotioneel te reageren. We worden dus wel lichamelijk geboren, maar emotioneel niet. Toch ontstaan tijdens het geboorteproces de meest verschillende impulsen zoals trappelen, schoppen, worstelen, huilen, vluchten, weerstand bieden, enzovoort. Vanwege de benarde positie van het kind in het geboortekanaal kunnen deze impulsen echter niet gelijktijdig worden uitgeleefd. Desondanks worden deze impulsen continu door het zenuwstelsel aangewakkerd . Dit is zo overweldigend voor het kind dat het zijn bewustzijn verliest Daarmee wordt de geboorte-ervaring opgeslagen in het organisch geheugen. Onze geboorte is dus nooit volledig beleefd en voltooid. En iets wat niet is afgemaakt wacht nog steeds op voltooiing Met Holotropic Ademwerk wordt zo'n onverwerkte gebeurtenis weer toegankelijk gemaakt voor het bewustzijn. Het is dan de eerste keer dat deze geboorte-ervaring volledig beleeft, verwerkt en afgemaakt kan worden. Met deze hergeboorte krijgen de enorm sterke energieen die tijdens het geboorteproces onderdrukt zijn voor het eerst de kans zich volledig te ontladen. Hergeboorte zorgt er uiteindelijk voor dat het hele proces kan worden afgerond .

Revolutie van de Geest

Als we kijken naar de wereld van dit moment dan zien we dat we in een wereldwijde crisis zitten. Geen economische crisis, maar een wereldomvattende crisis van de geest. We zijn niet meer geworteld, we hebben onze houvast verloren. Daarom staan we voor een grote revolutie. Geen revolutie in de zin van het aanwenden van macht en geweld om oude bolwerken omver te werpen en nieuwe te installeren. Dat is de oude methode en die heeft nog nooit gewerkt. Revoluties van buitenaf zijn eindeloos, er komt nooit geen einde aan, het is alleen een wisseling van de macht. Ze brengen geen wezenlijke veranderingen De enige echte verandering , is de verandering in de mens zelf. Het is iets persoonlijks. Als wij veranderen verandert de wereld ook. Als wij niet veranderen, verandert de wereld evenmin. Alleen een revolutie in de geest van de mens kan de wereld echt doen veranderen

Kraamkamer technici

De bevalling wordt over het algemeen gezien als een medisch probleem. De belangrijkste zorg van de gynaecoloog is de pijn van de moeder zoveel mogelijk te bestrijden en het controleren van de fysieke gezondheid van de baby. Het lijkt er op dat een bevalling voornamelijk een kwestie is van het gebruik van geschikte chemische preparaten en het inschakelen van de juiste apparatuur. Kortom beroepsmatigheid en efficiency staan hoog in het vaandel. Maar het baren van een kind is geen pathologische toestand, het is geen ziekte, het is een wens om te leven. Vanwaar deze professionele houding, terwijl een bevalling toch een heel emotioneel gebeuren is? Misschien is deze professionele houding wel een beschermings-mechanisme tegen de met emoties beladen situatie van de bevalling? Of wil men niet geconfronteerd worden met oude herinneringen aan de pijn van de eigen geboorte? Maar hoe ook zij, het zou wenselijk zijn wanneer gynaecologen een humane houding aannemen tijdens een bevalling .

Dood & Hergeboorte

We hebben de neiging te denken dat leven en dood los van elkaar staan. Leven en dood plaatsen we tegenover elkaar: 'Dit is het leven; en als het leven ophoudt ben je dood'. Maar leven en dood zijn niet van elkaar te scheiden, het zijn twee kanten van één medaille. Het zijn twee verschillende begrippen van één totale beweging. Ieder moment gaan we dood en worden we opnieuw geboren. Ons hele leven is een dood-en hergeboorteproces. Er is geen leven óf dood, leven is dood. Er is geen verschil, en dat is maar goed ook. Want willen we onszelf en de wereld steeds weer als nieuw zien dan zullen we ieder moment moeten sterven. Zodat er geen enkel restant van het verleden achterblijft Anders blijven we vast zitten aan het verleden met al zijn herinneringen. Het dood- en hergeboorteproces is als een vuur. Vuur is energie, leven, maar laat ook as achter. De as van het leven is het verleden. De meeste mensen hechten enorm veel belang aan de as van het leven Maar roeren in de as doet het vuur doven.

Ongeborene

In de warme oceaan
van de moederschoot
groei ik langzaam groot
tot ik sterk genoeg ben
om me een weg te banen
naar mijn eerste tranen
Beschermd door een schild van leer
behoef ik geen eigen verweer
ver weg van het grote mensenleed
van de wereld nog geen weet
Twee wezens in perfecte harmonie
een negenmaandse euforie
als een slapende dolfijn
zou ik altijd willen zijn

Pauline van Meegeren

Zelfbeeld

Vaak zijn we er van overtuigd dat we onszelf goed kennen. Maar dat blijkt meestal niet het geval. Want wat we onszelf noemen bedoelen we vaak het beeld wat we van onszelf hebben. Met dit zelfbeeld kennen we onszelf niet als geheel, maar slechts voor een deel. Dit deel is het restant van wat overgebleven is van het geheel. Het is het resultaat van een ontkenningsproces dat stamt uit de periode rondom onze geboorte. We hebben toen delen van onszelf verdrongen, waardoor slechts een deel van ons nog zichtbaar is. Holotropic-Ademwerk maakt het mogelijk weer compleet te worden. Maar omdat we in essentie altijd al compleet zijn, is het onmogelijk om compleet te 'worden'. Dus in plaats van te spreken over compleet 'worden', is het beter om te praten over 'acceptatie' van de delen die er nooit hebben mogen zijn. Want compleet worden komt niet tot stand door jezelf te veranderen of te verbeteren maar juist door jezelf te accepteren zoals je bent. Dit kan een verrassende ervaring zijn. Het kan hetzelfde gevoel geven als 'dikke maatjes' zijn met iemand die je al jaren vaag kent.

Regulier versus Alternatief

Reguliere-en-alternatieve psychotherapie hebben uitgangspunten die lijnrecht tegenover elkaar staan. Bij de reguliere psychotherapie gaat men er vanuit dat een probleem begint wanneer de eerste symptomen zich voordoen. En de oplossing van het probleem begint op het moment dat men de symptomen gaat bestrijden.De alternatieve psychotherapie keert het hele proces om. Men gaat er vanuit dat de symptomen niet het begin zijn van een probleem, maar het begin van de oplossing. Mensen worden gevormd door schokkende ervaringen die soms tot dé druppel leiden die de emmer doet overlopen. Het organisme kan deze trauma's niet langer meer vasthouden en probeert zich er spontaan van te ontdoen. Dit lukt alleen als de trauma's bewust verwerkt worden, door er emotioneel uiting aan te geven. Men gaat zelfs een stap verder want ook als er geen symptomen zichtbaar zijn probeert men ze te activeren zodat ze wel zichtbaar worden. Uiteindelijk is wat zichtbaar wordt het spiegelbeeld van wat we altijd al bij ons droegen.

Kundalini energie

Kundalini-energie is een oerenergie die vrijwel bij iedereen latent aanwezig is. Spirituele beoefening kan die energie in beweging brengen. Dit kan een geestelijk transformatie proces opgang brengen. Maar kundalini kan zich ook spontaan manifesteren. Dit kan een transpersoonlijke crisis veroorzaken. Als iemand er niet op voorbereid is, niet begrijpt wat er aan de hand is en er ook nergens mee terecht kan, eindigt men vaak in de psychiatrie. En de psychiatrie h(erkend) het verschil niet tussen kundalini-en-psychotische ervaringen. Men beschouwt het gewoon als een psychiatrische stoornis die men met psychofarmaca dient te behandelen. Zodat deze ervaringen zo snel mogelijk eindigen. Dankzij de populariteit van spirituele beoefening komen steeds meer mensen in een transpersoonlijke crisis. Gezien het uiterst smalle grensgebied tussen psychose en kundalini-symptomen, zouden er nogal wat mensen in het psychiatrische circuit kunnen zitten die er eigenlijk niet thuis horen.
Voor meer informatie over Kundalini energie klik hier

Therapie & Spiritualiteit

In spirituele kringen moet men over het algemeen niets hebben van psychotherapeutische stromingen. Men ziet dit vaak als een afleiding of een verzwakking van de spirituele afstemming. Spirituele beoefenaars vinden het ook vaak te laag bij de grond om te blijven emmeren over het verleden. In psychotherapeutische kringen daarentegen heeft men meestal weinig begrip voor spirituele stromingen. Men is van mening dat trauma's en conflicten uit het verleden worden vermeden, bovendien is het allemaal te 'zweverig,' niet geaard. Spiritualiteit en psychotherapie hebben zich daarom tot nu toe los van elkaar ontwikkeld, maar blijken echter niet los van elkaar te staan. De tijd lijkt rijp om integratie van beide stromingen te bevorderen.

Geboortetypen overzicht

Er zijn nog steeds mensen die geloven dat een kind zijn geboorte niet echt ervaart. Maar een kind is geen figurant bij zijn geboorte, het is samen met de moeder één van de hoofdrolspelers. Voor het kind is zijn geboorte een ervaring die een onuitwisbare stempel zet op zijn persoonlijkheid. De manier van geboren worden bepaalt in hoge mate wat voor mens het zal worden en hoe het tegen zijn omgeving zal aankijken. Of het nu vijf -of-vijf en tachtig jaar oud is, een deel van het eigen ik zal de wereld altijd blijven zien door de ogen van een pasgeborene. Wat dat in psychologisch opzicht kan betekenen kun je zien in onderstaans overzicht.De gegevens van dit overzicht zijn ontleend en bewerkt van het boek Birth & Relationships van Sondra Ray & Bob Mandel, waarin zij allerlei geboortepatronen vanuit hun praktijk als Rebirther hebben onderzocht.U moet zich echter realiseren dat niet alleen de geboorte bepalend is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid, maar ook de eerste levensjaren daarna. Ondanks het risico een algemene conclusie te trekken, kunnen veel mensen wanneer ze het verloop van hun geboorte kennen duidelijk bepaalde geboortepatronen herkennen.


'normale' geboorte.

Wanneer je aan je moeder vraagt hoe jouw geboorte was, krijg je bijna altijd te horen dat het normaal was. Maar vaak waren er wel degelijk complicaties,. veel moeders noemen een geboorte 'normaal' om daarmee hun schuldgevoelens verborgen te houden. Maar soms kunnen ze zich ook niets meer herinneren omdat ze letterlijk en figuurlijk verdoofd waren. Vaststaat dat velen zogenaamde normale geboorten meestal complexer zijn dan we denken.De impact van een zogenaamde 'normale' geboorte zal uiteindelijk afhangen van wat je normaal noemt. Als jij verdoving normaal vindt, dan zullen nicotine, alcohol, drugs en andere verslavende middelen voor jou normaal zijn. Wanneer je geboorte werkelijk vlot en gemakkelijk was, dan zal je opgroeien als iemand die vlot en gemakkelijk door het leven gaat. Je voelt je nog altijd dicht bij je moeder, maar ook bij andere mensen.Je voelt je over het algemeen geliefd en gewenst, maar je bent er niet afhankelijk van. Want je kunt het ook goed met jezelf vinden, voor jezelf zorgen, zodat je minder problemen en strijd kent in relaties.Aan de andere kant kan het ook zijn dat je het gevoel hebt dat je 'een van de velen' bent, en dat je liever niet boven het gemiddelde uit wil komen. Dat je bang bent om 'anders' te zijn, om op te vallen, zodat je je lekker voelt bij de algemene trend.


Niet gepland, niet gewild kind

In dit geval bestaat de mogelijkheid dat je de neiging hebt om vaak 'brokken' te maken als je een 'ongelukje' was. Niet gemakkelijk plannen kunt maken als je niet gepland was. Vaak problemen hebt met belastingen, relaties, etc. Moeite hebt met allerlei voorgeschreven wetten en regeltjes. Vaak stiekum doet als je een onwettig kind was. Er nooit er op ingaat als iemand contact met jou wil. Jezelf overbodig probeert te maken zodat je niet afgekeurd kan worden. Je gewoonlijk onbewust af laat wijzen in relaties.


Verkeerde sexe

Als je niet tot de sexe behoort die jouw ouders wilden, dan kan het zijn dat je problemen hebt met je man/vrouw zijn, je hebt moeite om echt voor je man/vrouw te gaan staan. Je vaak niet geaccepteerd voelt. Je niet voldaan voelt over het leven. Je niet op je gemak voelt in relaties. Niet weet wat je kunt verwachten en wat er van je verwacht wordt in een relatie. Je over het algemeen niet thuis voelt op deze wereld. Vaak rivaliteit, haat en boosheid voelt in relaties. Je pubertijd vaak een moeilijke periode was. Als je alleen bent,je soms gelukkiger voelt dan in gezelschap. Bang bent om teleurgesteld te worden.


Een tegengehouden geboorte

Je voelt je niet veilig in je lichaam. Soms heb je de gedachte: 'om te voorkomen dat anderen mij tegenhouden, moet ik nu weggaan'. Vaak heb je het gevoel dat je partner je 'tegenhoudt' in een relatie. Je voelt jezelf dikwijls hulpeloos. Je hebt vaak de drang om je tegen alles en nog wat te verzetten, maar je kunt het niet. Je stelt dingen net zolang uit totdat ze je gaan beperken of dat het onaangenaam voor je wordt. Soms heb je het gevoel dat je niet kunt krijgen wat je wilt op het moment dat je het wilt.


Poging tot abortus

Soms heb je angst voor het leven. Vaak komen er gedachten op, wat de zin is van het leven. Je voelt jezelf niet geliefd of gewenst in relaties. Vaak heb je het idee dat mensen je iets aan willen doen. Je vertrouwt meestal niemand. Je hebt soms het gevoel: 'ik zou hier niet moeten zijn'. Vaak heb je het gevoel dat het leven lijden is en pijn doet


Te vroeg geboren/conveuse

Je voelt je vaak 'onder de maat' en onbelangrijk. Je hebt perioden dat je extreem kwetsbaar bent. Je voelt altijd een grote afstand tussen jou en de ander. Je voelt je als een indringer, 'als een dief in de nacht'. Je bent bang voor liefdevolle aanrakingen en strelingen. Je verwacht meer warmte van materiele dingen dan van mensen. Je hebt angst om negatief beoordeeld of veroordeeld te worden. Je kunt je erg onvolwassen voelen in relaties Je voelt je vaak alleen en afgescheiden van de ander.


Een langdurige geboorte

Was jouw geboorte van langen duur dan kun je je over het algemeen als volgt voelen. Je hebt overal meer tijd voor nodig, je bent een laatbloeier. Je ervaart het leven als een strijd. Je laat iedereen op je wachten. Je bent vaak sloom en gefrusteerd. Je kunt mensen gemakkelijk beledigen, kwetsen en afwijzen. Men kan niet altijd op je rekenen, je bent niet betrouwbaar. Je spant je niet graag in, je bent lui van aard. Je reageert traag op situaties.


Keizersnede

Je hebt moeite om dingen af te maken. Je hebt de pest aan mensen die je manipuleren. Je hebt een groot verlangen naar aanraking en intimiteit. Men verwijt je vaak vaag en onduidelijk te zijn. Je hebt de neiging te denken dat je het altijd verkeerd doet. Je gedraagt je vaak als een keizer, alles moet bij je gebracht worden. Je vindt het moeilijk om beslissingen te nemen. Je raakt snel verward en chaotisch. Je hebt vaak het gevoel dat je het zelf niet kunt, de keizer laat alles doen. Je hebt de gewoonte vriendschappen en relaties vroegtijdig af te breken. Je kunt mensen voortdurend in de rede vallen en ze niet uit laten praten.


Stuitligging

Een geboorte vanuit een stuitligging is een bevalling waarbij het hoofd niet als eerste geboren wordt. Dit soort bevalling is meestal moeilijk en pijnlijk voor de moeder. Een vrouw is nu eenmaal niet gebouwd op zo'n bevalling . Haar lichaam is geschapen voor een bevalling waarbij het hoofd het eerste komt. Ben je vanuit een stuitligging geboren dan ben je vaak bang om anderen pijn te doen. Je vindt het moeilijk om relaties te beeindigen. 'Nee' zeggen tegen iemand is een onmogelijke opgave.


Dwarsligging

Dit betekent dat het kind niet in de riching van het geboortekanaal ligt. Gewoonlijk vraagt dit een keizersnede. Maar soms zal de dokter proberen het kind manueel van buitenaf te keren. Dit is echter uitermate pijnlijk voor moeder en kind en vaak niet succesvol. Belangrijk is natuurlijk de vraag waarom je dwars ging liggen. Misschien was je niet van plan naar buiten te komen of was je 'de richting kwijt'? Je houdt er niet van gecontroleerd of gemanipuleerd te worden. Je trekt vaak verkeerde relaties aan. Het is moeilijk voor je om stil te zitten of te liggen. Je kiest vaak de 'verkeerde richting' in je leven of carriere. Je hebt vaak onverklaarbare lichamelijke pijntjes. Je doorkruist vaak de plannen van anderen door dwars te gaan liggen.


Verdoving bij de geboorte

Je hebt vaak een mistige kijk op het leven. Nicotine, caffeine, alcohol of drugs spelen een grote rol in je leven. Je verliest snel je concentratie en enthousiasme, je 'zakt' vaak weg. Je hebt het idee eerst 'high'te moeten worden om spontaan te kunnen zijn. Je verliest jezelf vaak in fantasieen en dagdromen. Een relatie is voor jou een vorm van 'stoned' zijn. Je moet vaak geeuwen. Je hebt moeite om met beide benen op de grond te blijven. Je vindt het moeilijk om je op een ding tegelijk te richten. Dingen overkomen je in relaties zonder dat je weet waarom. Je hebt last van hoogtevrees of valangst. Een relatie aangaan betekent het einde van je levendigheid.


Kunstmatig opgewekte geboorte

Je ervaart een relatie vaak als een gevangenis. Mensen moeten je eerst 'achter je broek zitten' voordat je actie komt. Je hebt een hekel om naar bed te gaan. Je hebt het idee dat anderen je leven bepalen. Je versiert zelf nooit iemand, maar je laat je versieren. Zo gauw je een relatie begint word je apatisch. Je hebt vaak het gevoel dat je partner het voor jou moet doen. Je denkt al heel gauw in een relatie dat je niet krijgt wat je hebben wil. Je hebt moeite om op gang te komen. Over het algemeen kun je niet met tijd omgaan. Je voelt je vaak hulpeloos, wachtend op iemand die je komt redden.


Een droge geboorte

Een droge geboorte betekent dat het vruchtvlies, dat vruchtwater bevat , breekt. Het vruchtwater loopt dan weg voor de geboorte plaatsvindt. Het kan dan het geboortekanaal niet meer voldoende smeren zodat het kind er gemakkelijk door kan komen. Ondanks het overgebleven smeermiddel verloopt de gang door het geboortekanaal dan niet gladjes. De geboorte wordt meer een strijd omdat er niet voldoende smering van vruchtwater is. Als je met een droge geboorte ter wereld gekomen bent betekent dat over het algemeen, dat je hele leven in het teken staat van overleven. Dat je relaties vaak een grote worsteling zijn. Dat je het gevoel hebt dat je je door het leven heen moet slaan. Dat je denkt dat onaangename situaties alleen jou overkomen. Dat je het idee hebt dat jouw problemen moeizaam zijn op te lossen.


Geboren worden met de verlostang

Je schept zelf moeilijk situaties en je verwacht dat anderen je daar weer uit halen. Je bent vaak bang voor aanraking. Je vindt jezelf niet goed genoeg, niets waard of dat er iets verkeerd aan je is. Er is een splitsing tussen hoofd en hart, je kunt moeilijk bij je gevoel komen. Je bent bang dat je het niet alleen kunt. Wat je ook doet,het is nooit genoeg. Je bent bang voor ongenoegens en pijn. Je hebt het idee dat plezier altijd tot pijn leidt. Je voelt je happy als je alles onder controle hebt. Je haat diegene die jou probeert te controleren of te manipuleren. Je denkt dat je overal alleen voor staat. Je hebt het gevoel dat je nooit je eigen dingen kan doen in relaties.


Geboren worden met de vacuumpomp

Van de circa 200.000 baby's die jaarlijks in Nederland geboren worden, komt circa de helft in een ziekenhuis ter wereld. Ruim 3% wordt met de tang gehaald, 12% via een keizersnede en bijna 15% maakt kennis met de vacuumpomp. Deze vacuumpomp lijkt voorlopig de vriendelijkste oplossing voor moeder en kind. Het principe is simpel: zet een halve bol op de schedel van het kind en creeer daaronder een onderdruk. Dan ontstaat een baringsgezwel van het kind in de cup en vervolgens kan de baby uit het geboortekanaal worden getrokken. Dat gebeurt meestal met een stalen ketting waaraan halverwege een handvat is bevestigd. De gynaecoloog zet zich schrap, wacht op een volgende wee en trekt. De trekkracht is instelbaar, zodat de cup losschiet als de arts teveel kracht zet. Voor het beklemde kind is de ingreep niet plezierig. Het levert een flink gezwel op, en soms een bloeding onder de huid. 'Het lijkt erger dan het is', zegt dr. Bleker van AMC in Amsterdam, dat trekt altijd na een paar dagen weer vanzelf weg. Vooral als de cup van het babyhoofdje losschiet, stelt dr.Bleker, willen 'leken omstanders' wel eens heftig protesteren. Hoe dan ook de pomp is een enorme verbetering, vandaar dat de vacuumpomp steeds meer terrein wint op de klassieke verlostang.
(commentaar overbodig)

Geboren met de navelstreng om de hals

Je kunt in het algemeen goed omgaan met crisis-situaties. Elke vorm van omstrengeling kan paniek zaaien. Je hebt vaak het gevoel dat je gewurgd wordt in relaties. Je voelt je vaak afgesneden van je emoties. Je bent overgevoelig voor verstikking-gevoelens. Je hebt de neiging om levensgevaarlijke situaties te scheppen. Zodra je gelukkig bent, krijg je het gevoel dat het verkeerd zal aflopen.


Tweelingen

De eerstgeborene is vaak de leider. De laatstgeborene is vaak de volgeling. Je denkt altijd de 'tweede viool' te moeten spelen in relaties. Je verwacht dat je partner jouw levensweg uitstippelt. Je vindt het onnatuurlijk om eerst aan jezelf te denken. Met sex wil je er zeker van zijn dat je partner eerst klaarkomt. Je voelt je vaak extreem afhankelijk. Je bent vaak heel intuitief. Je wilt graag je eigen ruimte hebben en behouden. Je voelt vaak een extreme drang tot competitie en rivaliteit. Je bent bang om dicht bij iemand te zijn maar tegelijkertijd verlang je er ook naar. Je hebt moeite om je eigen identiteit te vinden en te behouden. De eerstgeborene voelt zich vaak schuldig tegenover de laatstgeborene. De laatstgeborene voelt zich vaak verraden, boos en in de steek gelaten


Neem hier ook een kijkje op de Prenatale psychologie site

Onze geestelijke gezondheid

Onze geestelijke gezondheid staat wat mij betreft op een zeer laag niveau. Het klinkt zelfs ongepast om van geestelijke gezondheid te spreken. Ik probeer dit uit te leggen. Onze afweer-en-afleidings-mechanismen hebben zo'n omvang bereikt dat wij in staat zijn alles er onder te houden wat zich uit het onderbewuste aandient. Mocht er toch nog iets door de mazen van het net glippen dan rennen we zo snel mogelijk naar de zogenaamde geestelijke gezondheidszorg om een doos met pillen aan te schaffen om de pseudogezondheid van onze geest weer te herstellen. Ik vindt dit bepaald geen toonbeeld van geestelijke gezondheid. Geestelijke gezondheid betekent volgens mij de confrontatie aangaan met het onderbewuste, ondanks de angst die we hiervoor hebben. We kunnen alleen met het onderbewuste vertrouwd raken als we het leren kennen en de inhoud verwerken. Hierna zullen we het niet langer meer als bedreigend ervaren. Zo worden we niet alleen verlost van deze angst , maar ook van angsten die samenhangen met biografische en perinatale ervaringen.

De mens als Schepper

Een kind komt niet als een onbeschreven blad ter wereld. De aard van het beestje wordt niet alleen in de moederschoot vastgelegd, ook de manier waarop het kind ter wereld komt helpt daar een handje aan mee. Vele praktijkgevallen tonen aan hoe beslissend de invloed kan zijn van traumatische ervaringen in de moederschoot en tijdens het geboorteproces. Gelukkig zijn we in staat met hedendaagse therapieen de gevolgen hiervan te corrigeren. Toch wordt er door genetici voorspelt dat er in de toekomst een 'geheel nieuw soort mensen ontstaan' Spermabanken, kunstmatige inseminatie, kunstmatige baarmoeders, reageerbuizen, diepvries-embryo's, genetische manipulaties tot het klonen van mensen aan toe. Het visioen van de kunstmatig geproduceerde mens komt steeds dichterbij. En niemand durft te voorspellen hoe deze zich op den duur geestelijk zal ontwikkelen. De wetenschap zou zich beter bezig kunnen houden met het scheppen van mogelijkheden om voor een kind een constructief bestaan op te bouwen. Wat mij betreft is een liefdevolle biologische verwekking, een angstvrije zwangerschap, een bewust beleefde geboorte, de symbiose tussen moeder en kind en de liefde waar elk kind recht op heeft, het enige wat daar voor nodig is.